Kalite Yönetim Birimi Görev ve Çalışmaları

1.        27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” gereği kurumun kaliteli hizmet sunumunun sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütür.

2.        SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

3.    Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

4.       Öz değerlendirmeleri yönetir.

5.      Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir. 

6.        Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. 

7.  Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalış- maları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.

8. Kalite standartları çerçevesinde hazırlanan dokümanların hazırlanması, yayınlanması, takibi ve revizyonun  “Doküman Yönetim Rehberi”ne uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

9.       Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

10.    SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

11.    Sağlıkta  Kalite Standartları  gereği kalite  çalışmalarını yürütür ve koordine eder.

12.  Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur. Kalite Yönetim Birimi çalışmalarını koordine eder.

13.   Sağlıkta  Kalite Standartları  gereği belirlenmiş olan bölüm kalite sorumlularıyla koordineli olarak çalışır.

14.    Kalite Yönetim Direktörü standartlarda belirtilen komitelerin doğal üyesidir.

15.    Kurumun kalite sistemi ile ilgili faaliyetlerinde kurumu temsil eder.

16.    Sağlıkta  Kalite Standartlarına göre kalite sistemini kurmak, uygulatmak ve devamlılığını sağlamak için tüm faaliyetleri organize eder.

17. Hizmet sunumu ile ilgili göstergeleri değerlendirirkurum hedeflerine  uygunsuzluk durumunda gerekli düzeltici faaliyetleri başlatır ya da başlatılmasını 

18.   Kurumsal amaç ve   hedeflerinin belirlenmesinde danışmanlık eder ve onların tüm bölüm ve birimlerde  çalışanlar tarafından  benimsenmesini sağlar.

19. Kurum amaç ve hedeflerinin belirlenmesini sağlamak, bölüm sorumlularıyla birlikte takibini ve analizini yapar. 

20.  Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin uygulanmasını sağlar, anket analizlerini üst yönetime sunar, yönetimle birlikte anketlerin değerlendirilmesini sağlar.

21.    Her dönem hizmet sunumuna yönelik üst yönetim ve bölüm  kalite  sorumlularıyla birlikte  bölüm değerlendirme toplantılarını  gerçekleştirir.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR   

Sağlıkta Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (27.06.2015 tarihli ve 29399)

<Sağlıkta Kalite Standartları (SKS Versiyon 5)